Responsabilitat Corporativa

Política del Sistema Integrat de Gestió

L'objectiu primordial de TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA SLU és garantir als nostres clients i altres parts interessades rellevants una elevada qualitat d'execució de les obres i de servei postvenda, un comportament ambiental adequat i un sistema de prevenció de riscos laborals que garanteixin un resultat d'acord a les exigències actuals i expectatives futures. La implicació de les persones que treballen i col·laboren amb nosaltres és un pilar base pel seu abast.

TARRACO és coneixedora de la importància d'establir compromisos de qualitat, ambientals i de prevenció, d'aplicació a tota l'organització i als proveïdors externs industrials, de subministrament o servei, que desenvolupen les seves activitats tant en projectes d'execució d'obres com en serveis a l’organització.

Per això, TARRACO es compromet a:

 1. Garantir la satisfacció de client i el compliment dels seus requisits contractuals, aportant valor afegit en els projectes, identificant demandes rellevants que puguin revertir en beneficis a la societat.
 2. Promoure el nostre codi ètic entre totes les persones que treballen amb nosaltres, aportant valors més humans i responsables.
 3. Desenvolupar el Pla de Prevenció de Delictes Penals per tal d'evitar actes indesitjables que puguin entrar en controvèrsia amb els nostres valors i codi ètic.
 4. Analitzar les necessitats i expectatives de cada client i d'altres parts interessades rellevants per establir accions de millora contínua en el Sistema Integrat de Gestió. Millora dels nostres productes i serveis, de tota l'organització i dels processos de gestió.
 5. Ser proactius en noves tecnologies, tècniques constructives i requisits reglamentaris, promovent l'alta capacitació de personal de l'organització. Apostem per una formació contínua que aporti competència professional i ètica al personal de l'organització.
 6. Complir amb tots els requisits legals, reglamentaris i amb aquells altres requisits i iniciatives que l'empresa voluntàriament subscrigui.
 7. Gestionar riscos i oportunitats amb la finalitat d'eliminar o minimitzar les probabilitats de contaminació, adquirint compromisos de prevenció ambientals.
 8. Proporcionar condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i deteriorament de la salut relacionats amb el treball, així com eliminar els perills i reduir els riscos per a la SST.
 9. Promoure la consulta i participació dels treballadors en matèria de PRRLL.
 10. Establir de forma anual els objectius i fites de prevenció, qualitat i medi ambient.
 11. Garantir l'eficàcia del sistema a través de les revisions periòdiques per part de l'Alta Direcció.
 12. Involucrar a tot el personal, intern i extern, en l'acompliment i eficàcia del Sistema Integrat de Gestió i els seus objectius. Potenciar la creació de projectes innovadors i creatius que aportin solucions pràctiques als serveis que oferim, a l'organització i als processos interns de gestió.

Per assolir aquests compromisos establerts en la nostra política, TARRACO té implantat un Sistema Integrat de Gestió, d'acord amb les normes ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 i ISO 45001: 2018.

Els compromisos d'aquesta Política seran coneguts i aplicats per tot el personal de TARRACO en l'àmbit de la seva actuació professional. Així com pel personal extern que realitzi serveis sota el control de l'organització.

Agrair l'esforç de tots els implicats en la difusió d'aquesta política, sense la seva ajuda i dedicació no seria possible assolir aquests compromisos.

Es donarà a conèixer als nostres clients i altres parts interessades.

Firmat per Sra. Patricia Martínez Portillo , Consellera Delegada/ Sr. Jordi Marí Escanellas, Director General- Gener 2021