Responsabilitat Corporativa

Política del S.I.G

L'objectiu primordial de TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA SLU és garantir als nostres clients i a les altres parts interessades rellevants una alta qualitat d'execució de les obres i de servei postvenda, un comportament ambiental adequat i un sistema de prevenció de riscos laborals que garanteixin un resultat d'acord a les exigències actuals i expectatives futures.

TARRACO és coneixedora de la importància d'establir compromisos de qualitat, ambientals i de prevenció, d'aplicació a tota l'organització i als proveïdors industrials externs, de subministrament o servei, que desenvolupen les seves activitats tant en projectes d'execució d'obres com en serveis a la organització.

Per això, TARRACO es compromet a:

  1. - Garantir la satisfacció del client i el compliment dels seus requisits contractuals, aportant valor afegit en els projectes, identificant demandes rellevants que puguin revertir en beneficis a la societat.
  2. - Analitzar les necessitats i expectatives de cada client i d'altres parts interessades rellevants per establir accions de millora en el Sistema Integral de Gestió.
  3. - Ser proactius en noves tecnologies, tècniques constructives i requisits reglamentaris, promovent l'alta capacitació del personal de l'organització.
  4. - Complir amb tots els requisits legals, reglamentaris i amb aquells altres requisits i iniciatives que l'empresa voluntàriament subscrigui.
  5. - Gestionar riscos i oportunitats amb la finalitat d'eliminar o minimitzar les probabilitats de contaminació, adquirint compromisos de prevenció ambientals.
  6. - Assumir, que la prevenció dels riscos laborals és un dels objectius prioritaris així com una responsabilitat comuna de tots els treballadors implicats, tant externs com propis de l'empresa amb l'objectiu fonamental de mantenir la integritat i salut dels mateixos.
  7. - Establir de forma anual els objectius i metes en prevenció, qualitat i medi ambient.
  8. - Garanteix l'eficàcia del sistema a través de les revisions periòdiques per part de l'Alta Direcció.
  9. - Involucrar tot el personal, intern i extern, en l'acompliment i eficàcia del Sistema Integral de Gestió i els seus objectius.

Per assolir aquests compromisos establerts en la nostra política, TARRACO té implantat un Sistema Integral de Gestió, d'acord amb les normes ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 I OHSAS 18001: 2007.

Els compromisos d'aquesta Política seran coneguts i aplicats per tot el personal de TARRACO en l'àmbit de la seva actuació professional. Així com pel personal extern que realitzi serveis sota el control de l'organització.

Es donarà a conèixer als nostres clients i altres parts interessades.

Firmado por Patricia Martínez Portillo - Febrero 2018