Política de Privacitat

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa als usuaris que la titularitat d’aquest domini és:

 • – Titular: TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L.U.
 • – Direcció: Carrer Amposta, 14 Sant Cugat del valles (Barcelona)
 • – Telf. 935 89 85 90
 • – Correo electrónic, administracion@tarracoec.com
 • – CIF: B65918146
 • – Registrada en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 43.501, Foli 108 i Full B-431.089

El tractament de les dades personals, així com qualsevol altra informació sol·licitada per l’usuari o per a la gestió i tramitació de consultes, el bloc o les que es tractin dins el Lloc Web, serà dut a terme amb subjecció al que preveu amb la legislació vigent en cada moment de protecció de dades (Reglament UE 2016/679 de protecció de dades) i normativa de desenvolupament, així com en la Llei 34/2002, de 11 de Juliol de serveis a la societat de la informació i comerç electrònic.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s’entén per dades personals “qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables”.

TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA compleix amb les exigències establertes en la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal i normativa de desenvolupament.

L’objecte de la present Política de Privacitat és informar sobre la política de protecció de dades de caràcter personal del web oficial, així com de la resta d’accessos a xarxes i internet (en endavant, “Lloc Web”) perquè vostè determini lliure i voluntàriament si vol incorporar al TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA les dades personals que li puguem requerir o puguem obtenir de vostè en ocasió del seu accés i el seu ús del Lloc Web, així com dels seus continguts.

1.- Informació y finalitat

 • – Les úniques dades personals a les quals TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA tindrà accés seran aquelles que l’Usuari faciliti voluntàriament.
 • – En aquest sentit cal que l’Usuari conegui que, per accedir a alguns serveis oferts a través del web i xarxes socials se li demanaran dades de caràcter personal i l’ompliment de formularis els camps són obligatoris de tal manera que l’omissió d’algun ells podrà comportar la impossibilitat que puguem atendre la seva sol·licitud o no poder accedir ni utilitzar els referits serveis i continguts, llevat que en el propi formulari hagi dades d’emplenament voluntària.
 • – En compliment amb l’establert amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, informem que, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat l’Usuari accepta que les seves dades personals quedin incorporades i tractades en un o diversos fitxers, la titularitat i responsabilitat correspon a TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA per tal de:
  • – Prestar-li els serveis i informació sol·licitats.
  • – Poder realitzar enquestes i tramitar les reclamacions i queixes segons la normativa de qualitat existent.
  • – Informar sobre l’empresa, les novetats de el sector i comunicar-li qualsevol informació que pugui ser del seu interès pel que fa als productes, serveis, preus i condicions tècniques a través de qualsevol mitjà tècnic a l’abast.
  • – Realitzar un control i seguiment dels productes i serveis contractats.
  • – Realitzar la gestió de selecció de personal en el cas d’haver enviat un currículum.
 • – Així mateix, en compliment del que estableix amb la legislació de protecció de dades i de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, LSSI-CE), li informem que les seves dades podran ser utilitzades amb la finalitat d’enviar comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat a través de el telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.
 • -De la mateixa manera, l’informem que les seves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació existent amb Vostè respecte de l’servei contractat amb TARRACO o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei i, en particular, quan es doni un dels supòsits següents:
  • a) el tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d’un interès legítim de l’responsable de l’tractament o de l’cessionari emparat per aquesta norma;
  • b) El tractament o la cessió de les dades siguin necessaris perquè el responsable de l’tractament compleixi un deure que li imposi la norma.

2.- Consentiment

Per tant, a l’acceptar la present política de privacitat, l’Usuari accepta el seu contingut i atorga el seu consentiment exprés a l’tractament de les dades personals facilitades amb les finalitats anteriorment indicades.

El consentiment per al tractament de les seves dades amb les finalitats descrites en l’apartat anterior s’entendrà prestat a través de la marcació de les caselles corresponents disposades a l’efecte en la nostra pàgina web.

Així mateix, quan l’Usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant el correu electrònic de contactes que poguessin aparèixer al Lloc Web, està autoritzant expressament a TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA a el tractament de les seves Dades Personals per poder atendre les seves peticions de serveis.

L’acceptació per part de l’Usuari de l’tractament de les seves dades per part de TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA, així com de rebre comunicacions comercials per via electrònica en la forma establerta, tindrà sempre el caràcter de revocable sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposa la legislació vigent.

3.- Calitat de les Dades

L’Usuari web i el destinatari dels serveis proporcionats serà l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA de bona fe com a mer prestador de el servei.

Per tant, és important que les dades facilitades siguin certes, veraces i lícits, reservant TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA el dret d’excloure dels serveis a aquells usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici que es puguin iniciar accions legals, comprometent-se vostè a informar dels canvis que les seves dades personals puguin patir, amb la finalitat que TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA tingui actualitzats en tot moment els mateixos.

4.- Conservació de les dades

TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA conservar les dades personals proporcionades el temps que sigui necessari mentre duri la relació negocial o el servei que es presti i als efectes comercials o de màrqueting mentre no mostri la seva oposició, supressió o limitació, si s’escau.

En qualsevol cas, per determinar els períodes de conservació de dades, l’empresa preveu les lleis locals, les obligacions contractuals i les expectatives i requisits dels nostres clients. En el moment en què Vostè exerceixi el seu dret de supressió, oposició, limitació corresponent o quan considerem que ja no és necessari el tractament de les seves dades, procedirem en el cas que sigui possible a la seva eliminació o destrucció de manera segura a tret que sigui necessari la seva conservació per establir alguna disposició legal en aquest cas li informarem i mantindrem bloquejats els mateixos.

5.- Seguretat i protecció

Pel que fa a la seguretat i la protecció, l’informem que les seves dades seran tractades amb els mitjans tècnics, el nivell de seguretat i el grau de protecció que legalment s’exigeixi per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades que l’Usuari faciliti a través del Lloc Web, i que es tractaran amb la deguda confidencialitat i deure de secret.

6.- Exercici de drets i consultes

Finalment se l’informa que podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació / supressió, oposició, limitació i portabilitat, en els termes indicats en la normativa de protecció de dades, contactant amb TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA bé mitjançant correu electrònic Carrer Amposta, 14 Sant Cugat de l’valls (Barcelona) Telf. ​​935 89 85 90 o a l’correu electrònic, administracion@tarracoec.com i que en el cas que hi hagués patit algun tipus d’ingerència en l’exercici dels seus drets, vostè té l’opció de presentar reclamació davant l’autoritat competent, l’Agència de Protecció de Dades.